Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X
Liczba wizyt od 09.2012: 57613025    Dziś jest: środa, 25 kwietnia 2018
Komenda Powiatowa Policji w Lipsku ul. Spacerowa 31A
drukuj

Kwalifikowany pracownik zabezpieczenia technicznego

Nalistę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wpisuje się osobę, która:

1)     posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;


2)     ukończyła 18 lat;


3)     ma pełną zdolność do czynności prawnych;


4)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;


5)     posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji,


6)     posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pracy stwierdzoną orzeczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań, o którym mowa
w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.).


7)     posiada wykształcenie co najmniej zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej, informatycznej lub ukończyła kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo została przyuczona do wymienionych zawodów na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 roku o rzemiośle (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z późn. zm.).

 

Ubiegający się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego składa:


1)     wniosek zgodny z wzorem określonym Rozporządzeniem MSW z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1628)

Wzór wniosku


2)     dokument potwierdzający wykształcenie,


3)     orzeczenie lekarskie,


4)     złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczenia o:

a)     posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b)     niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa.

Wzór oświadczenia


Dokumenty, o których mowa w pkt 2 i 3 składa się jako dokumenty oryginalne lub odpisy potwierdzone przez notariusza, ewentualnie będącego pełnomocnikiem wnioskodawcy adwokata lub radcę prawnego.

 

Wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów można składać w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji (Radom, ul. 11 Listopada 37/59, Wydział Postępowań Administracyjnych, sekretariat wydziału – p. 631) w poniedziałki w godzinach 10-17, oraz w środy i piątki od 8.00 do 15.00.

Wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego nie składa się w komendach powiatowych/ miejskich Policji.

Za wydanie zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 złotych.

Opłaty należy dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Radomiu lub przelewem na podany niżej numer rachunku bankowego:

BANK PKO SA II O/RADOM 

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

Dowód potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej dołączyć należy do wniosku o wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

Mazowieckie jednostki powiatowe:

SONDA
Czy nosisz odblaski nawet, gdy to nie jest obowiązkowe?
Tak Nie Rzadko
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu; Radom, ul 11-go Listopada 37/59
TELEFONY ALARMOWE:  112 z telefonów komórkowych lub  997   SPIS TELEFONÓW 
   DLA OSÓB GŁUCHYCH 
Formularz kontaktowy
Kontakt z redakcją strony
Copyright © KWP Radom 2012 - 2018
projekt i wykonanie: gqim.com