Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X
Liczba wizyt od 09.2012: 57549297    Dziś jest: niedziela, 22 kwietnia 2018
Komenda Powiatowa Policji w Lipsku ul. Spacerowa 31A
drukuj

Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która:


1)     posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;


2)     ukończyła 21 lat;


3)     ukończyła co najmniej gimnazjum;


4)     ma pełną zdolność do czynności prawnych;


5)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;


6)     posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji,

7)     posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła;


8)     posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.


Ubiegający się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej składa:


1)     wniosek zgodny z wzorem określonym Rozporządzeniem MSW z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1628)

      Wzór wniosku


2)     świadectwo ukończenia szkoły,


3)     orzeczenia: lekarskie i psychologiczne,


4)     dokument potwierdzający przygotowanie do wykonywania zadań pracownika ochrony (np. zaświadczenie o ukończeniu kursu pracowników ochrony),


5)     złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oświadczenia o:

a)     posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

b)     niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa.

Wzór oświadczenia


Dokumenty, o których mowa w pkt 2, 3 i 4 składa się jako dokumenty oryginalne lub odpisy potwierdzone przez notariusza, ewentualnie będącego pełnomocnikiem wnioskodawcy adwokata lub radcę prawnego.

Wniosek wraz z kompletem wymaganych dokumentów można składać w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji (Radom, ul. 11 Listopada 37/59, Wydział Postępowań Administracyjnych, sekretariat wydziału – p. 631) w poniedziałki w godzinach 10-17, oraz w środy i piątki od 8.00 do 15.00, lub przesyłać pocztą.

Wniosków o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej nie składa się
w komendach powiatowych/ miejskich Policji.

Za wydanie zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 złotych.

Opłaty należy dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego w Radomiu lub przelewem na podany niżej numer rachunku bankowego:

BANK PKO SA II O/RADOM 

52 1240 3259 1111 0010 1340 6544

 

Dowód potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej dołączyć należy do wniosku o wpisanie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Mazowieckie jednostki powiatowe:

SONDA
Czy nosisz odblaski nawet, gdy to nie jest obowiązkowe?
Tak Nie Rzadko
Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu; Radom, ul 11-go Listopada 37/59
TELEFONY ALARMOWE:  112 z telefonów komórkowych lub  997   SPIS TELEFONÓW 
   DLA OSÓB GŁUCHYCH 
Formularz kontaktowy
Kontakt z redakcją strony
Copyright © KWP Radom 2012 - 2018
projekt i wykonanie: gqim.com